social image

Cobas 4000

​Cobas® 4000 серија на анализатори во која спаѓаат cobas c 311 и cobas e 411 анализаторите е интегрален член на cobas модуларните платформи и преставува целосно решение за лаборатории со средна големина. Негови особини се:
 • Со оваа модуларна платформа се поедноставува логистиката, а воедно и ефикасноста се доведува на скоро идеално ниво. На неа може да се консолидира повеќе од 95% од рутинската работа во клиничката биохемија и имунологија.
 • Широка палета на тестови од околу 190 најразлични тестови
 • Зголемена доверливост преку употреба на уникатниот концепт на реагенси cobas c и cobas e кои се спремни за употреба без никаква претходна подготовка и со значително подобрена стабилност на апратот од 3 месеци. Вредно е да се напомене дека за преку 90% од тестовите калибрацијата е на промена на лот.
 • cobas® 4000 системот имплементира 4 различни мерни технолгии:
  • ElectroChemLuminiscence ECL
  • ABS Photometry
  • Homogeneous Immunoassay
  • ISE
 • Можност за работа со следниве видови примероци:
  • Серум
  • Плазма
  • Урина
  • Ликвор
  • Полна Крв
 • Доверливи и компатибилни резултати од еден ист производител.
 • Зголемената безбедност на податоците, пристапот до сите најнови информации за реагенсите, калибраторите и контролите како и дополнителната сервисна поддршка во секој момент  обезбедена преку cobas link и cobas e-services услугите кои се вградени во системскиот софтвер.
 • Овозможува поголема флексибилност на персоналот и пократка и поедноставна обука.